Investera Social Business

Samhällsutvecklingen i Sverige står inför ett antal utmaningar. Ett stort antal ungdomar saknar arbete, många människor är långtidsarbetslösa och elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Allt detta leder till att en allt för stor del av våra medborgare lever i ett utanförskap.

I bland annat Sverigestudien (2012) över svenska folkets värderingar framgår vår längtan efter ett hållbart och socialt ansvarstagande samhälle. Parallellt existerar det påtalande lite ”jag” och ”vi” i den förändring som vi vill se och desto mer av ”någon annan”. Vi ser helt enkelt inte vår egen roll i att förändra det samhälle vi lever i. Investera erbjuder en lösning på ovanstående omständigheter i form av Social Business där medskapandet står i fokus.

Vända ett synsätt

Lokalt och regionalt görs redan ett antal insatser för att minska utanförskapet men Investera har unika möjligheter att närma sig frågeställningen från en delvis annan synvinkel:

Att börja arbeta med att vända synsättet från att myndigheter ska få UT människor i arbete, till att arbetsgivare ska få IN nya resurser till sina verksamheter.

Genom vårt ägarnätverk har vi möjlighet att i en väl genomförd förstudie arbeta med att definiera behov och identifiera hinder för att bereda plats för dem som idag står utanför arbetsmarknaden.

Vi är intresserade av Social Business

Social Business är ett övergripande arbetssätt för att arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling där affärsmässiga lösningar på angelägna samhällsproblem är i fokus och där näringslivet har en central funktion. Investera har valt att lägga tyngdpunkten på en socialt hållbar samhällsutveckling. Genom Social Business kan ett flertal aktörer gemensamt hjälpas åt att lösa delar av den utanförskapsproblematik som vi ser i vår region.

Investera ser ingen motsättning mellan att tjäna pengar och samtidigt ta ansvar för samhällsutvecklingen. För oss är ett samhällsengagemang en naturlig del i vår affärsutveckling och hållbarhet är en självklar del av affärsidén.Genom Social Business kan ett flertal aktörer gemensamt hjälpas åt att lösa delar av den utanförskapsproblematik som vi ser i vår region.

Investera Mittsverige AB ska utreda möjligheten att driva ett Social Business-företag

SYFTE:
Förstudien har dubbla syften. Det ena syftet är att identifiera nytänkande metoder för att hjälpa människor att bryta en livssituation i utanförskap, det andra syftet är att få arbetsgivarna att börja se en del av morgondagens arbetskraft i denna grupp.
MÅL:
Utreda möjligheterna för Investera Mittsverige att driva ett social businessföretag med syfte att hjälpa människor till att kunna bidra i samhället och i arbetslivet med 100 % av sin egen förmåga och därigenom minska samhällets kostnader för utanförskapet.
HUR:

Initiera en förstudie där vi tillsammans med företagen kartlägger behovet av arbetskraft framåt, samt tar fram en metod för arbetsträning. Starta en praktisk verksamhet som blir en arena för arbetsträning. Kan vara restaurangmiljö, enklare hotell, etc. Flexibelt, kreativt och nytänkande ska vara ledorden. (Förebild: Fryshuset Sthlm)

Samverka med AF, Socialtjänsten, Sundsvalls kommun, Favi, Försäkringskassan, samt arbetsgivare. Under resans gång testa, utvärdera och verifiera arbetsträningsmetoder. Kartlägga en modell för att arbeta i ett Social Businessföretag.

Börja arbetet med att vända synsättet från att myndigheter ska få UT människor i arbete, till att arbetsgivare ska få IN nya resurser till sina verksamheter.

Eftersom Investera är en del av samhället vill vi också vara med och ta ansvar för hur det utvecklas. På vilket sätt vill du och din organisation ta ansvar för samhällsutvecklingen?