Projekt

Vår vision är att stärka regionens position på den nationella kartan vilket leder oss i arbetet med missionen att vara en katalysator för regional utveckling. Nedan följer exempel på projekt där Investera Mittsverige AB (svb) deltar/deltagit.

Just nu arbetar Investera Mittsverige företrädesvis med två stora problemområden:

En åldrande befolkning

Utanförskapet – behovet av ett socialt ansvarstagande

Norrlandicus

Norrlandicus är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Vinnova och Länsstyrelsen i Västernorrland. Syfte med projektet är att skapa en innovations- och testmiljö (testbädd), för att möta morgondagens behov och bidra till ökad kvalitet inom vård- och omsorgen av äldre. Norrlandicus vision är ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation.

>> Läs mer på: http://www.norrlandicus.se

Hela Vägen 

Hela Vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att föra 830 arbetssökande i Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge närmare arbetsmarknaden. Deltagarna i Hela Vägen får bland annat möjlighet till validering av generella kompetenser, utbildning i entreprenörskap samt praktik via arbetsgivarnätverket Vi Kan.

>> Läs mer på: www.helavagenmitt.se

Arbetsgivarnätverket Vi Kan 

Vi Kan är ett arbetsgivarnätverk som arbetar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Nätverket samlar engagerade arbetsgivare som utifrån den egna förmågan vill bidra med insatser som kan hjälpa individer närmare den ordinarie arbetsmarknaden. Exempelvis genom praktik, studiebesök och träningsintervjuer. Medlemskapet är kostnadsfritt och samtliga arbetsgivare deltar på frivillig basis. Vi Kan är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

>> Läs mer på: www.vikanmittsverige.se

Övriga projekt där Investera Mittsverige varit verksamma:

Delat ansvar – dubbel nytta

Tillsammans med FAVI och Sundsvalls kommun drev Investera Mittsverige förstudien ”Delat ansvar – dubbel nytta” i syfte att hitta nya samverkansformer mellan de offentliga aktörerna och näringslivets aktörer i arbetet mot utanförskapet. Med projektets namn ”Delat ansvar – dubbel nytta” avses att både de offentliga aktörerna och näringslivet behöver samverka för att hitta/vidareutveckla lösningar på den utanförskapsproblematik som finns på dagens arbetsmarknad.

Sundsvall Tillväxt 

I syfte att fastställa innovativa former för hur näringslivet i Sundsvall kan samverka med de offentliga aktörerna i arbetet med att stärka individer i ett utanförskap drev Investera Mittsverige förstudien ”Sundsvalls Tillväxt” fram till september 2014. I Södertälje drivs projektet Telge Tillväxt i syfte att halvera ungdomsarbetslösheten i samverkan mellan de offentliga aktörerna och det privata näringslivet. Ett av Sundsvalls Tillväxt syften var att fastställa om det finns förutsättningar att driva en liknande verksamhet i Sundsvall. Projektet samverkade primärt med tre aktörer med olika kompetens inom området utanförskap; Arbetsförmedlingen, Sundsvalls kommun och det lokala näringslivet. Förstudien finansierades av den Europeiska socialfonden i mellersta Norrland.

CER – Centrum för ekonomiska relationer

Investera Mittsverige hade initialt en viktig roll vid tillkomsten av CER – Centrum för ekonomiska relationer, ett branschdrivet forskningsinstitut vid Mittuniversitetet. Arbetet bestod till stor del av ett lobbyarbete där finansieringsfrågan var central.

>> Läs mer på: www.miun.se/cer

Sundsvall Business Region – en processansats

Projektets syfte var att processa fram, tydliggöra och analysera behovet av organisatorisk funktionalitet för att arbeta strategiskt, långsiktigt och behovsbaserat med näringslivsutveckling och näringslivsservice i Sundsvalls kommun. I processen deltog näringslivsorganisationer, politiker och tjänstemän. Investera Mittsverige var projektägare och ledde processen. Projektet hade nationella intressenter i form av Tillväxtverket.

Bäst 2020 – ett samverkansprojekt

Bäst 2020 var ett länsövergripande utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Västernorrland. Investera Mittsverige var projektpartner tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland. Syfte med projektet var att få besöksnäringens aktörer att utvecklas tillsammans genom kompetensutveckling och affärssamverkan.

>> Läs mer på: www.bast2020.se

Kvalitet Sundsvall – branschutveckling genom kvalitetsarbete

Projektet syftade till att underlätta för små och medelstora företag att vara en del av valfrihetssystemet inom hemtjänsten. Fokus låg på att hjälpa företagen att utveckla metoder för ett bra kvalitetsarbete i det egna företaget, kopplat till de kvalitetskrav som Sundsvalls kommun ställer på sina utförare. Investera Mittsverige var initiativtagare och projektägare i ett nära samarbete med socialtjänsten Sundsvalls kommun. Projektet hade nationella intressenter i form av Tillväxtverket.

>> Läs mer på: www.kvalitetsundsvall.se